فرمت ارسال مقالات

ضوابط ارسال مقاله

مقالات به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی نوشته شده و از نظر املایی و قواعد نگارش مورد بررسی قرار گیرند.

متن مقالات در نرم افزار Microsoft Word نسخه 2010 یا 2013 نوشته شده و هر دو فایل word و pdf مقاله برای دبیرخانه ارسال گردد.

متن مقاله در سایز استاندارد A4 و حداقل در 5 و حداکثر در 15 صفحه و به صورت تک ستونی تنظیم شود.

عنوان مقاله بین 5 تا 25 کلمه باشد.

چکیده مقاله (abstract) حداکثر در 200 کلمه و در ابتدای مقاله ارائه شود.

مقاله شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، داده ها (به جز برخی مقالات علوم انسانی)، تحلیل داده ها، نتیجه گیری، تقدیر(اختیاری) و منابع و مراجع باشد.

کلید واژه‌ها  در انتهای چکیده و حداقل در 4 کلمه با قلم B Zar 13  و قلم انگلیسی Times New Roman  سایز 12 نوشته شود.

برای دریافت قالب آماده مقاله در نرم افزار MS-Word اینجا کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای مرجع نویسی به روش Vancouver اینجا کلیک کنید.

 

اندازه و نوع قلم ها:

عنوان اصلی : قلم BTitr اندازه 16 و وسط چین

نام نویسنده یا نویسندگان: قلم B Zar اندازه12 و چپ چین

 سمت سازمانی B Zar اندازه11 و پست الکترونیکی نویسندگان قلم Times New Roman اندازه 11 (لطفاً فقط یک سمت سازمانی ذکر شود، در غیر این صورت دبیرخانه سمت سازمانی اول را نگه داشته و بقیه را حذف خواهد کرد، این قسمت به طور کامل به صورت زیر نویس)

عناوین فرعی (عنوان بخش های مقاله) : قلم B Zar اندازه 14 به صورت برجسته (Bold) و راست چین

 متن چکیده: قلم B Zar اندازه13 (ابتدا چکیده فارسی و سپس چکیده انگلیسی در صفحه اول مقاله قرار داده شود.)

 متن مقاله: قلم B Zar اندازه14

 فاصله بین خطوط: تک فاصله (single)

فاصله بین بخش ها (مثلا بین چکیده و مقدمه) : یک خط خالی کامل

تورفتگی ابتدای هر پاراگراف : 6 میلی متر

فاصله بین پاراگراف ها : صفر

توضیحات شکل ها و نمودار ها : در پایین شکل یا نمودار و با قلم B Zar11  و قلم انگلیسی Times New Roman اندازه 10

توضیحات جدول ها:  در بالای جدول و با قلم B Zar11  و قلم انگلیسی Times New Roman اندازه 10 اندازه حاشیه: دو و نیم سانتی متر

در صورتی که مقاله شما به زبان انگلیسی می باشد از قلم Times New Roman و یک اندازه کوچکتر از قلم فارسی در آن قسمت استفاده کنید.