توجه: لطفا برای اعتبار سنجی گواهی مقالات، کد مقاله و جهت اعتبار سنجی گواهی های حضور و کارگاه ها، نام و نام خانوادگی درج شده بر روی گواهی را به صورت کامل و بارعایت خط فاصله در فیلد مورد نظر وارد نمایید 

اعتبارسنجی گواهی های مقالات

عبارت مورد نظر را در فیلد زیر وارد نموده و بر روی جستجو کلیک نمایید

رکورد پیدا نشد

اعتبارسنجی گواهی های کارگاه ها

عبارت مورد نظر را در فیلد زیر وارد نموده و بر روی جستجو کلیک نمایید

رکورد پیدا نشد