مدیران کمیته علمی


 

تصویر نام و نام خانوادگی سِمت
دکتر سید احمد میرباقری

رئیس دانشکده مهندسی عمران،
خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر امیرحسین جاوید

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی،
علوم و تحقیقات تهران

دبیر علمی کنگره

دکتر اصغر محمدی فاضل

رئیس دانشگاه محیط زیست ایران

دکتر قاسمعلی عمرانی 

استاد پیشکسوت محیط زیست

دکتر علیرضا
مصداقی نیا 

رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 دکتر شاهرخ رنجبر بهادری  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 دکتر مهدی شادنوش  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
دکتر امیرحسام حسنی

معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست وانرژی،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

حجت الاسلام دکتر کهساری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
مدیر کارگروه اسلام و محیط زیست

دکتر جلیل بادام فیروز

معاون پژوهشگاه محیط زیست
و توسعه پایدار ایران

دکتر رابرت دیلتون

مدیر مرکزتحقیقات عمران ،ایرلند

 دکتر رضا شمس خانی  مدیرعامل بنیاد آرمان روشن،
دبیراجرایی کنگره
دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

دکتر محمد پور کاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی